Hệ thống quản lí chất lượng

Chất lượng là lời khẳng định

Gạch bông Sen Việt Nam đang áp dụng ISO 9001:2008 Hệ thống Quản lý Chất lượng cho toàn bộ  sản phẩm.

Gạch bông Sen Việt Nam là sản phẩm truyền thống cha ông , vì thế con cháu chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn phát huy truyền thống gia đình  tiếp tục xây dựng thương hiệu gia đình này..